FUNDUSZE PRIVATE EQUITY

 

Pojęcie private equity dotyczy specyficznego typu inwestycji kapitałowych realizowanych przeważnie w średnim i długim okresie, czyli na przestrzeni 4 – 7 lat. Mowa o inwestowaniu w podmioty rynkowe nienotowane na rynkach papierów wartościowych. W grupie tej mogą znajdować się zarówno przedsiębiorstwa dopiero rozpoczynające swoją działalność, jak i posiadające dłuższy staż na rynku, lecz potrzebujące restrukturyzacji, będące w trakcie zmian własnościowych albo planujące zadebiutować na giełdzie i mające ku temu realne możliwości.
Funkcjonowanie funduszy private equity opiera się na współpracy zawodowych menedżerów odpowiedzialnych za kierunek inwestycji i zwiększanie wartości przedsiębiorstwa oraz inwestorów, których rola sprowadza się do dostarczenia kapitału niezbędnego do rozwoju spółki i wypracowania późniejszego zysku. Inwestorami mogą być zarówno osoby indywidualne dysponujące odpowiednimi środkami finansowymi, jak i zamożne instytucje finansowe. Inwestorzy zobowiązani są poza tym do dokonywania stałych, rocznych opłat tytułem zarządzania aktywami funduszu. Zwykle wynagrodzenie to ustalone jest na poziomie 1 lub 2 procent wartości zgromadzonych aktywów. Założyciele funduszu pełniący rolę komplementariuszy mogą ponadto liczyć na udział w zyskach wypracowanych przez spółki portfelowe. Jako wynagrodzenie trafia do nich piąta część osiągniętych zysków. Wysokość zysków bezpośrednio zależy więc od powodzenia podejmowanych działań i rentowności przedsiębiorstwa. Różni to ten sposób finansowania choćby od zaciągania tradycyjnych kredytów bankowych. O ile bank wymaga spłaty całej kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami niezależnie od kondycji firmy i zyskowności biznesu, o tyle inwestorzy w ramach private equity otrzymują udziały w przedsiębiorstwie, a ich osobiste zyski lub straty są powiązane z jego rozwojem.
Zasadnicza filozofia inwestycji private equity sprowadza się do kupna już funkcjonujących przedsiębiorstw, zwiększeniu ich wartości i późniejszej odsprzedaży. Działania partnerów skupiają się na uzyskaniu możliwie dużego zwrotu z inwestycji po upływie kilkuletniego okresu, a nie na maksymalizacji bieżących zysków. Chęć uzyskania potencjalnie wyższych zysków w przyszłości jest ważniejsza niż jak najszybszy zwrot poniesionych nakładów. Dzięki środkom pozyskanym od inwestorów możliwy jest wykup zarówno całości, jak i części podmiotów rynkowych. Kluczowym elementem inwestycji private equity jest podjęcie działań prowadzących do przyrostu kapitału, co pozostaje warunkiem uzyskania późniejszego zysku ze sprzedaży firmy strategicznemu inwestorowi, innemu funduszowi bądź wprowadzenia jej na giełdę. Skuteczna strategia restrukturyzacyjna stosowana wobec zakupionych podmiotów polega przeważnie na optymalizacji podatkowej, uzyskaniu finansowania kredytowego oraz likwidacji wszelkich zbędnych kosztów. W przedsiębiorstwach realizowany jest więc program cięć zatrudnienia i usuwania zbytecznych lub nieprzydatnych obiektów czy infrastruktury. Jednocześnie podejmowane są starania mające na celu zwiększenie efektywności i wydajności funkcjonowania firmy w poszczególnych aspektach.

Inne kroki zmierzające do zwiększenia wartości podmiotu rynkowego mogą polegać m.in. na przemyślanej kampanii marketingowej, realizacji planu ekspansji na rynki zagraniczne, wprowadzeniu do oferty nowych produktów albo wykupywaniu konkurencyjnych przedsiębiorstw działających w tej samej branży. Mimo konieczności podejmowania zdecydowanych nieraz działań wobec zakupionego przedsiębiorstw, branża private equity dzięki swojej strukturze zachowuje ponadprzeciętną stabilność oraz wyróżnia się znaczną odpornością na zawirowania rynkowe. Świadczy o tym zwłaszcza duża długookresowa rentowność większości funduszy private equity i ich wieloletnie utrzymywanie się na rynku finansowym. Inwestycja w branżę private equity z dużym prawdopodobieństwem zapewni zyski większe niż zaangażowanie się w obrót akcjami spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych. Nierzadko fundusze takie generują zwrot rzędu nawet 20% rocznie lub więcej. Czynniki te przesądziły o dość dynamicznym rozwoju tego segmentu rynku finansowego. Wystarczy zaznaczyć, że pierwszy fundusz private equity powstał tuż po II wojnie światowej, niespełna cztery dekady temu na świecie istniały tylko 24 fundusze private equity, a w 2015 roku działało ich już przeszło 6600. Imponujący jest zauważalny w ostatnich latach globalny przyrost tego rodzaju funduszy, który we wspomnianym 2015 roku wyniósł 620 nowych przedsięwzięć. Dziś wartość zaangażowanych w nie aktywów przekracza 4,6 biliona dolarów.

            Nie sposób nie docenić znaczenia funduszy private equity dla światowej gospodarki. U swoich początków inwestycje tego typu okazały się kluczowym wsparciem dla rozwoju firm specjalizujących się w nowoczesnych technologiach informatycznych, medycznych czy elektronicznych, a także handlu internetowym. Matecznikiem tych rozwiązań, głównie z powodu sprzyjającego środowiska inwestycyjnego i przyjaznym regulacjom podatkowym, były Stany Zjednoczone Ameryki, gdzie do tej pory działa największa i najważniejsza część głównych funduszy private equity. Warto nadmienić, że bez nich prawdopodobnie nie byłoby dziś takich gigantów jak Google, eBay, Facebook albo Amazon. Od 2000 roku nastąpiła jednak ogromna ekspansja funduszy private equity także na rynki europejskie, w Azji i w Ameryce Południowej. Rozwojowi temu towarzyszyły zmiany polegające zwłaszcza na zawężaniu się specjalizacji w poszczególnych branżach i w dziedzinach rokujących najlepsze perspektywy inwestycyjne. Oczywiście inwestowanie w nowe i niedoświadczone podmioty celujące w rozwój innowacyjnych produktów i technologii uważane jest za przedsięwzięcie podwyższonego ryzyka, jednak fundusze private equity okazały się tu optymalnym rozwiązaniem. Szerokie wsparcie udzielane niedoświadczonym firmom przez profesjonalną kadrę menedżerską i inwestorów minimalizuje ryzyko niepowodzenia, a w przypadku odniesienia sukcesu rynkowego oznacza osiągnięcie pokaźnego zysku.

Więcej o Fundusz private equity w Polsce