Wykup lewarowany LBO (leveraged buy-out)

Wykup lewarowany LBO ma miejsce, gdy przejęcie przedsiębiorstwa finansowane jest długiem. Inwestorzy zapewniają część środków do tego potrzebnych, ale większość to pożyczka bądź kredyt. Dług spłacany jest potem z bieżącej działalności firmy lub ze sprzedaży aktywów.

Transakcje wykupu lewarowanego LBO

Nie każde przedsiębiorstwo nadaje się do transakcji typu LBO. Musi ono posiadać majątek, którym da się zabezpieczyć zaciągane zobowiązania. Ponadto firma nie może też być zbyt zadłużona. Zobowiązania muszą być na takim poziomie, by obciążenie spłatą pożyczek nie stanowiło zagrożenia dla finansów przedsiębiorstwa. Firma musi przede wszystkim generować stosunkowo duże przepływy pieniężne, dzięki którym da się zbudować odpowiednią konstrukcję finansową potrzebną do przeprowadzenia transakcji. Najbardziej udane transakcje wykupu lewarowanego LBO mają miejsce, gdy wartość przejmowanego przedsiębiorstwa jest niedoszacowana, a operacyjnie nie wykorzystywało ono wszystkich swoich zasobów.

Do wykupów lewarowanych LBO inwestorów skłaniają potencjalne zyski. Dzięki lewarowaniu mogą być one wysokie w relacji do zainwestowanego kapitału. LBO wiąże się jednak ze zwiększonym ryzykiem.
.